ul. Sępa-Szarzyńskiego 68
50-344 Wrocław

+48 606 271 183
tmsmsparta@gmail.com

logo sparta big 291x300

STATUT

Towarzystwa Miłośników Sportu Motorowego „SPARTA” Wrocław

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę; Towarzystwo Miłośników Sportu Motorowego „SPARTA” Wrocław i zwane jest w dalszym ciągu niniejszego statutu „Klubem”.

§2

Klub jest członkiem Polskiego Związku Motorowego i działa zgodnie ze statutem i uchwałami władz Związku oraz może być członkiem krajowych i międzynarodowych Federacji.

§3

 1. Klub posiada osobowość prawną.
 2. Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej.
 3. Siedzibą władz Klubu jest miasto Wrocław.
 4. Klub prowadzi działalność na rzecz użyteczności publicznej zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2004 roku.

§4

Działalność Klubu opiera się na pracy społeczne ogółu członków.

§5

Klub ma prawo używania znaku, pieczątki i odznak według wzorów ustalonych przez Zarząd Klubu. Klub może powoływać sekcje sportowe.

Rozdział 2

Cele i środki działania

§6

Celem klubu jest:

 1. Działanie na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska.
 2. Krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury.
 3. Organizowanie i popularyzowanie masowego i wyczynowego sportu motorowego i speedrowerowego.
 4. Rozwój turystyki motorowej krajowej i zagranicznej.
 5. Rozwój cyklotrialu wśród młodzieży.
 6. Prowadzenie działalności wśród młodzieży w zakresie Kultury Fizycznej i Sportu w dyscyplinach także poza motorowymi.

§7

Cele powyższe Klub realizuje w szczególności przez:

 1. Organizowanie imprez,   zawodów – motorowych   i speedrowerowych.
 2. Udział w zawodach sportowych jak również w imprezach    turystyczno-motorowych krajowych
 3. Rozwijanie sportu  motorowego, speedrowerowego i szkolenia sportowego.
 4. Programowanie i propagowanie rozwoju turystyki motorowej i sportów motorowych i speedrowerowego.
 5. Współdziałanie z samorządami lokalnymi, instytucjami, organizacjami społecznymi w akcji  zwalczania wypadków drogowych i podnoszenia bezpieczeństwa, między innymi poprzez działanie propagujące zasady BRD i ochrony środowiska.
 6. Prowadzenie działalności gospodarczej.
 7. Przeciwdziałanie ujemnym skutkom rozwoju motoryzacji oraz udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach i zdarzeniach.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8

 1. Członkowie Klubu dzielą się na:
 • Zwyczajnych
 • Honorowych
 • Wspierających

§9

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży deklarację pisemną i uzyska pozytywną akceptację Zarządu. Osoby niepełnoletnie mogą wstąpić do klubu za zgodą rodziców, lub opiekunów prawnych.
 2. Członkiem honorowym może być długoletni i szczególnie zasłużony działacz. Tytuł honorowego członka nadaje Walne zebranie.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna, która wesprze Klub materialnie, organizacyjnie lub w inny sposób. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Klubu.

§10

 1. Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo:
 • Czynnego i biernego prawa do władz Klubu.
 • Zgłaszania postulatów, wniosków wobec władz Klubu.
 • Korzystania ze szkolenia sportowego i technicznego prowadzonego przez Klub.
 • Korzystanie ze sprzętu i urządzeń Klubu oraz innych świadczeń i uprawnień ustalonych przez PZM.
 • Reprezentowanie Klubu na zawodach krajowych i zagranicznych.
 • Branie udziału w zawodach sportowych i innych imprezach organizowanych przez Klub.
 • Ubieganie się o licencje sportowych i sędziowskich.
 1. Członkowie wspierający   mają   prawo  członków zwyczajnych, za wyjątkiem:
 • czynnego i biernego prawa wyborczego
 • głosu stanowiącego na zebraniach członków Klubu
 • reprezentowania barw Klubu.

§11

 1. Członkowie zwyczajni są obowiązani:
 • Brać czynny udział w działalności Klubu oraz przestrzegać postanowień Statutu, Regulaminów i Uchwał władz Klubu.
 • Regularnie płacić składki członkowskie za dany rok kalendarzowy w terminie do 31-12- danego roku.
 • Podnosić poziom  sportowy  i  fachowy  w  zakresie motoryzacji
 • Chronić dobro Klubu.
 • Dawać przykład właściwej postawy moralnej oraz dbać o dobre imię Klubu.
 • Krzewić kulturę motoryzacyjną.
 1. Członkowie honorowi obowiązani są przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Klubu.

3 .Członkowie honorowi zwolnieni są od obowiązku płacenia składek członkowskich.

 1. Członkowie wspierający obowiązani są regularnie opłacać składkę członkowską.

§12

1 .   Członkostwo ustaje na skutek:

 • Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie.
 • Skreślenie z listy członków z powodu zalegania w opłacie składek członkowskich przez okres przekraczający 12 miesięcy.
 • Wykluczenie z Klubu.
 • Utrata zdolności do działań prawnych.
 • Śmierć członka lub rozwiązanie Klubu.
 1. Członek Może być wykluczony na podstawie uchwały Zarządu za działalność na szkodę Klubu lub nieprzestrzeganie postanowień Statutu i uchwał władz Klubu.

§13

Za wzorowe wykonanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w realizacji zadań Klubu członkowie na wniosek Zarządu mogą otrzymać następujące wyróżnienia:

 1. Pochwałę na piśmie.
 2. Dyplom.
 3. Nagrodę rzeczową lub pieniężną.
 4. Odznakę honorową Klubu
 5. Klub może wnioskować przyznanie innych odznaczeń.

§14

Za działalność naruszającą postanowienia niniejszego Statutu, regulaminów czy uchwał władz Klubu lub działalność na szkodę Klubu, Zarząd Klubu może nakładać na członków zwyczajnych następujące kary:

 • Upomnienie.
 • Nagana.
 • Nagana z ostrzeżeniem.
 • Zawieszenie na okres 2 lat w prawach członka Klubu
 • Wykluczenie

Od decyzji o ukaraniu przysługuje odwołanie w terminie 30 dni do Walnego zebrania.

Rozdział 4

Władze Klubu

§15

1 .   Władzami klubu są:

 • Walne Zebranie.
 • Zarząd.
 • Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata.
 2. W okresie kadencji Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo dokoptować nowych członków, z tym, że liczba członków dokoptowanych   nie   może   przekraczać 40% ogólnej liczby członków Zarządu.
 3. Uchwały władz Klubu zapadają zwykle większością głosów przy obecnej co najmniej 1/2 ogólnej liczby. Liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 1. Uchwały Walnego Zebrania podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych.

§16

WALNE ZEBRANIE KLUBU

 1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu.
 2. Walne Zebranie jako sprawozdawczo-wyborcze odbywa się co 4 lata, a jako sprawozdawcze co rok.
 3. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd Klubu, podając te dane do wiadomości członków Zarządu Okręgowego PZM nie później niż dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.

4,  Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 • Uchwalenie głównych kierunków działalności Klubu.
 • Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, wniosków zgłoszonych przez władze i członków Klubu.
 • Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 • Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu.
 • Uchwalenie zmian Statutu.
 • Nadanie godności członka honorowego Klubu.
 • Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Klubu i przekazania jego majątku.
 • Rozpatrywanie odwołań członków Klubu,
 • Ustalenie składki członkowskiej oraz wpisowego.

§17

Nadzwyczajne Walne Zebrania członków Klubu zwołane jest przez Zarząd Klubu:

 1. Z własnej inicjatywy.
 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 3. Na żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Klubu.

Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwoływane jest najpóźniej w terminie 2-ch miesięcy od daty podjęcia uchwały lub podjęcia wniosku. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało powołane.

§18

ZARZĄD KLUBU

 1. Zarząd Klubu jest najwyższą władzą Klubu w okresie między Walnymi Zebraniami Klubu,
 2. Zarząd Klubu liczy od 7 do 11 członków.
 3. Do zakresu działania Zarządu Klubu w szczególności należy:
 • Kierowanie działalności Klubu.
 • Uchwalanie planu pracy i budżetu Klubu oraz zatwierdzanie sprawozdań Klubu.
 • Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu.
 • Powoływanie, rozwiązywanie Sekcji oraz zatwierdzanie ich regulaminów składów osobowych.
 • Wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania.
 • Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu.
 • Zapewnienie bieżącego finansowania działalności statutowej Klubu zgodnie z zatwierdzonym preliminarzem.
 • Zatwierdzenie regulaminów organizacyjnych wewnętrznych.
 • Rozpatrywanie sporów powstałych wewnątrz Klubu.
 • Decydowanie w innych sprawach mających znaczenie dla   rozwoju i działalności Klubu, a gospodarki finansowej oraz działalności gospodarczej.
 • Przyjmowanie, skreślanie oraz wykluczanie członków.

§19

 1. Zarząd Klubu konstytuuje się na pierwszym zebraniu, które powinno być powołane najpóźniej w terminie 7 dni od daty   wyborów. Zebraniu przewodniczy Prezes wybrany przez Zarząd w dniu wyborów.
 2. Posiedzenie Zarządu Klubu odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale.
 3. Organizacje i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.
 4. W razie ustąpienia Prezesa Klubu w okresie kadencji Zarząd wybiera ze swego grona nowego Prezesa.

§20

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-ch członków wybranych przez Walne Zebranie.
 2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym zebraniu, zwołanym w ciągu 7 dni od dnia wyborów. Zebraniu przewodniczy wybrany przez Komisję w dniu wyborów jej przewodniczący.
 3. Komisja wybiera v-ce przewodniczącego i sekretarza.
 4. W razie ustąpienia przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Komisja wybiera ze swego grona nowego przewodniczącego.
 5. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 • Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej oraz działalności gospodarczej.
 • Występowanie do Zarządu Klubu z wnioskami pokontrolnymi.
 • Składanie Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdań ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Klubu.
 2. Szczegółowy tryb działalności Komisji Rewizyjnej określa Regulamin ustalony przez Komisję Rewizyjną Klubu.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział we wszystkich zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
 4. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.

Rozdział 5

Majątek i fundusze Klubu

§21

 1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Klubu składają się:
 • Wpływy z wpisowego i składki członkowskie
 • Dotacje, darowizny, zapisy itp.
 • Wpływy z działalności statutowej.
 • Dochody z własnej działalności gospodarczej.
 • Inne dochody.

§22

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu oraz udzielanie pełnomocnictw wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu: Prezesa i V-ce Prezesa lub innych osób upoważnionych przez Zarząd.

Rozdział 6

Rozwiązanie Klubu

§23

 1. Rozwiązanie Klubu wymaga uchwały Walnego Zebrania Klubu, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków upoważnionych
  do głosowania.
 2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Klubu, powołana zostanie Komisja Likwidacyjna, która zgodnie z przepisami prawa i uchwalonymi wytycznymi przeprowadzi likwidację.
 3. Uchwalając rozwiązanie Klubu, Walne Zebranie Klubu wskazuje przeznaczenie majątku Klubu pozostałego po pokryciu zobowiązań.